VÆKSTHØJSKOLEN DJURSLAND

Bestilling af foredrag med Andreas Nordby:


Emner:

1. Kropslæsning - hvordan personligheden kan aflæses på kroppens form.
Gennem bevidstheden om, hvorledes sindet skaber kroppen, rører vi ved en del af livets mysterium. Gennem denne bevidsthed, kan vi forstå menneskers tilsyneladende mangeartethed. Men grundlæggende er vi ens, idet vi alle frygter lidelsen, og har det samme håb om lykke og kærlighed. Vi har alle lige ret hertil.
2. Astrologi og energi – Hvad horoskopet fortæller om din personlighed.
Vi ser på et horoskop – gerne en af deltagernes, fordi det så bliver mere levende og nærværende. Vi analyserer din personlighed, din måde at komme igennem med dig selv, din partner, dine børn og dine forældre. Dine skjulte ressourcer samt dit formål med livet rent udviklingsmæssig. Dine muligheder og hvordan du kan tackle det, vi kalder problemer. En spændende oplevelse med udgangspunkt i din hverdag.
3. Projektionsmekanismer.
    Principperne for hvordan vi overfører vore ubevidste  kvaliteter til andre – partneren, venner, børn, chefen, dem som man ikke kan lide etc. det er grundlaget for både de positive og negative relationer, og betingelsen for, at vi kan skabe energi sammen, inspirere hinanden, elske hinanden, men også hade hinanden og savne den, der ikke er mere. Vi ser, hvordan vi  kan ophæve uhensigtsmæssige projektioner. Projektioner er et udtryk for vores eksistens på jordplanet. Det er netop polariseringen mellem to yderpoler, som skaber det spændingsfelt hvori livets skabes og udvikles. Det er, hvad kristendommen kalder for arvesynden. Vi ser på, hvordan det skal forstås.
4. Den svære balance i familien og parforholdet.
Energispillet i parforholdet er dybest set en bekræftelse af jeget. Børnene indgår i denne hårfine balance. Midtvejskrisen er et udtryk for, at en bestemt energi er brugt op, og en vej ud af krisen kan være at ændre energien. Pensionisttilværelsen kan til tider lignes med  en midtvejskrise, og kan kræve en stor omstilling og tilpasning for at blive til den gave, den bør være – at blive frigjort fra et langt arbejdsliv.
5. Hvorfor opstår sygdomme. Hvordan  kan man undgå dem  eller fjerne dem.
Alle sygdomme fysiske som psykiske er et udtryk for sider af dig selv, du ikke tør udtrykke,  eller projicere ud i dine omgivelser. Når det sker, reagerer psyken og kroppen sammen eller hver for sig. Vi ser på, hvordan du kan helbrede dig selv.
6. De skjulte ressourcer og hvordan man kan frigive dem.
Opdragelse og normer presser os ind i rollemønstre, som mere er skabt af andres forventninger, end dine egne. Man kan sige, at du sælger din sjæl - på en måde. Det drejer sig om at lytte indad i dig selv og mærke efter, hvad du selv har lyst til, give sig selv friheden i ånden - mere end friheden ud i det fysiske - til at gøre det, du ønsker. Langt de fleste af os lader os styre af anonyme magter og kræfter. Uddannelse, jobmuligheder, moral, etik, religion og sociale spilleregler - bare for at tage de mest banale - selv om vi tror det modsatte. Og det er vores livs illusion, som vi sjældent opdager!
7. Rollespil mellem forældre og børn.
Op gennem alderen ændres rollerne mellem forældre og børn. Nogen gange fastlåses rollerne i uhensigtsmæssige bindinger resten af livet. F.eks. kan far eller  morrollen overføres til det offentlige, når den unge flytter hjemmefra, og der er mange andre raffinerede spil. Det forhindre mennesker i at videreudvikle sig. Hvad kan  man gøre for at ændrer sådanne mønstre?
8. Skønheden i den 3. Og 4. Alder – og hvordan gøre det der er rigtigt for dig?  
Alle sygdomme  fysiske som psykiske er et udtryk for sider af dig selv, du ikke tør udtrykke, eller projicere ud i dine omgivelser. Når det sker, reagerer psyken og kroppen sammen eller hver for sig. Vi ser på, hvordan du kan helbrede dig selv.
9. Fjern bindingerne og deres begrænsende åg.
Bindinger – hvad kan man bruge dem til? – Hvad kan bindinger mellem forældre og børn, gamle forhold etc. medføre på godt og ondt? Hvordan kan du ophæve de bindinger, som i mange tilfælde kun blev et halvkvalt oprør i ungdommen i stedet for en forløsning i forståelse og kærlighed. Hvordan frigøre dig fra de bindinger, som fastholder dig i den tid, der gav dig livet: Gammel moral, etik, religion, sociale regler etc. - Kærlighed er at give hinanden friheden, men det er det også at kunne sige fra og sætte grænser! Når du kvitter bindingerne, frisætter du nye ressourcer, oplever ligeværdighed, forståelse, accept og kærlighed til dine medmennesker.
10. Det indre barn – er det faldet i søvn?
Alt for ofte er vort indre barn gemt væk, fordi vi ikke giver os tid til at lege. Hverdagens krav, konkurrenceræset, opdragelse – og ikke mindst vore materielle industrikultur har let ved at binde os i voksenrollen. Det indre barn rummer nytænkende, skabende, intuitive, humane og kærlige menneske. Hvordan kan vi dog overse det?
11. Forny dig selv.
Det ubevidstes måde at styre dit liv på, kan forklares ved projektionsmekanismen og energipsykologien. Når først du får den indsigt, kan du styre dit ubevidste til gavn for din egen udvikling, så du bliver mere hel. Med værktøjer og metoder, som i dag er til glæde for tusinder af mennesker, kan du lære, hvordan du selv kan ophæve traumer og negative mønstre, samt få kontakt med dine skjulte ressourcer. 
12. Vitalitets energi og immunforsvar.

Vitalitets energien har betydning for det indre immunforsvar, der bl.a. er funktionen af de kirtler, der producerer de nødvendige enzymer og hormoner, som indgår i det vi kan kalde for det ’kemiske’ immunforsvar. Samtidig er denne energi en vigtig byggesten i organismens opbygning og fornyelse. En blokering i det eteriske  energisystem kan medføre en selvforstærkende  sygdomssituation. Det er her, du virkelig kan gøre meget for at vende en sygdomssituation, opbygge og bevare eet godt helbred.

13. Meditation og bevidsthed.
En udlægning af meditationens inderste væsen og om, hvordan du gennem meditationen bliver dit eget vidne til andre bevidsthedsformer – dit højere selv! Det er bevidsthedsplaner vi alle opholder os på når vi sover. Netop fordi vores jeg er koblet fra, når vi sover, er vi ikke vidne hertil. Vi ser på teknikker, som du kan tage med hjem og bruge.
14. Healingens to ansigter – det spirituelle og det intellektuelle.
De mest spændende uddrag af forfatterens bog  med samme titel, giver en forståelse af healingens inderste væsen gennem bevidstheden om, hvordan sindet skaber kroppen. Healing er at bringe energien til at flyde uhindret i en varig balance. Når det sker, vil  det energimønster, som er skabt f dit sind, indtage sin oprindelige form og intensitet. Organerne vil tilpasse sig energiens præmisser og genvinde deres sunde tilstand. Vi vil øve enkle teknikker. Meditativt vil vi bevæge os ned på den enkelte celles plan – og dybere endnu, hvor vi kan påvirke cellernes fornyelse.
15. Menneskets energi – den kosmiske energi, auraen og chakraerne.
Al materie er energi fastholdt af bevidstheden – og al materie kan opløses til ren energi! En opdagelsesrejse i den ’energetiske’ anatomi, som er det mønster hvor om vores  krop skabes og fastholdes. Vi bygger en bro mellem det  synlige og usynlige - og det mystiske bliver synligt!
16. Tilgivelsens mysterium.
At tilgive andre drejer sig om at tilgive sig selv. Selvhadet og selvfordømmelsen er en projektion – overførsel til andre – og man spejler sig selv. Det kan være svært at erkende, at det man hader rummer man selv, Vi ser på, hvordan denne spaltning mellem jeg og de andre kan håndteres, så hadet afløses af forståelse og medfølelse. Når det sker sker tilgivelsen af sig selv.
17. Realiser din sande natur – drop dit ego.
Virkeliggørelsens proces tager udgangspunkt i, at du allerede på forhånd er noget bestemt. – Bestemte anlæg og miljømæssige forhold. For virkelig at blive dig selv, må du identificere dig med hvad det er, og gøre disse elementer til dine. Hvis du ikke foretager virkeliggørelsens proces, bliver du et bevidstløst produkt af alle de ydre og indre kræfter, der bestemmer dit faktiske indhold. Og det er, hvad du begynder med at være: en brik i et maskineri, tvunget til at fungere, som maskineriet tvinger dig til. Ved at vælge dig selv – droppe dit falske ego – og dermed virkelig tage ansvaret for dit liv, kan du realisere din sande natur og finde din egen spirituelle vej. At dette er situationen, ved mennesket normalt ikke. Det kræver en refleksion for at kunne gennemskue dette og ophæve bedraget.
18. Kvantespring – ind i en ny tid – hvordan?
Den Ny Tid – Vandmandens tidsalder – er i alle måder en ekstraordinær periode, som kommer til udtryk på såvel det fysiske, som det åndelige plan. Det er en epoke, hvor plejer er afgået ved sin endelige og absolutte død. Nuværende etik, moral, religion og kultur står for fald. Så heller ikke her kan du læne dig op ad noget brugbart. Du må være din egen autoritet! Fremtiden er ikke en fremdatering af fortiden. Her må du lære at stole på din egen fornemmelse – intuition – og turde tage de nødvendige beslutninger uden reelt at vide, om det er den rigtige. For bedre at forstå vores situation som menneske, ser vi på bevidsthedens - sjælens – vekselvirkning mellem det at være i materien og ånden. Menneskets mission gennem sin egen udvikling set fra universets side. Vi ser på, hvordan vi kan forholde os hertil og bruge den viden til glæde for dig selv og dine medmennesker.
19. Højere bevidsthed.
Jeget og selvet er tilstede side om side hele tiden. I dagsbevidstheden ’larmer’ jeget så voldsomt, at det højere selv ikke kan trænge igennem, og derfor stort set aldrig opleves. Højere bevidsthedstilstande vil blive forklaret, og gennem øvelser, kan du træne jeget til at blive så afspændt, at det højere slev kan trænge igennem. Jeget bliver så sit eget vidne! En højere bevidsthed er ikke forbeholdt de udvalgte. Der er en almen menneskelig tilstand, som de fleste kan opnå gennem træning!
20. Kærlighed.
Hvordan kan man vække kærligheden og medfølelsen til live? Hvordan kan du arbejde med begrebet medfølelse og hvordan kan du bruge den. Vi ser på forskellen mellem medlidenhed som er ego betinget og medfølelse som er et uselvisk oplevet fænomen. Kilden til den uselviske kærlighed og medfølelse er ofte skjult for os. Gennem forskellige metoder, som passer til vor hverdag, Kan vi træne sindet til at få kontakt medfølelsen for at hjælpe vores skjulte ærlighed til live.
21. Kristendommen – religion, udviklingsværktøj eller blot kulturhistorie.
Kirken udnytter vores læreproces her på jorden ved at fastholde os i spaltningen mellem det gode og det onde i stedet for at søge helheden. Det har medført stor skyldfølelse hos mange. Troen blev nødvendig fordi kirken ikke tillagde de indre oplevelser noget særligt ud fra den antagelse, at mennesket ikke selv kan bidrage til sin forløsning. Herved gjorde kirken sig til en autoritet og en magt. Vi går bag om biblen og tolker den spirituelt. Det afslører en anderledes opfattelse af kristendommen, der ligger ganske tæt op ad Thomas Evangeliet, der blev fundet på papyrus ruller i Ægypten i 1945, og er nok det mest direkte referat af, hvad Jesus lære står for. Kristendommen bliver herved et redskab, hvor den enkelte kan finde sin egen brugsværdi til at videreudvikle sig efter

Foredragsholderen:

Andreas Nordby, alder 61 år, ingeniør, forfatter, terapeut og underviser. Gennem egen virksomhed har foredragsholderen tidligere beskæftiget sig med virksomhedsledelse og industriel rådgivning både her i landet og i fjernøsten.

Foredragsemnerne er mere end 15 års erfaringsmateriale fra arbejdet med sig selv, patienter, elever og udviklingsgrupper.

Pris pr. foredrag: kr. 2.000,-

Foredragene kan bestilles hos:

Andreas Nordby eller gennem: Væksthøjskolen Djursland
Kirkevej 16 Sunddalvej 1
Pindstrup       Ginnerup
8550  Ryomgård 8500  Grenaa
Tlf. 86395522 Tlf. 86339188
e-mail: [email protected] e-mail [email protected]

Opdateret  14-02-01